Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,23


Ιεζ. 45,23

καὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ποιήσει ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ, ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς ἀμώμους καθ᾿ ἡμέραν, τὰς ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίας ἔριφον αἰγῶν καθ᾿ ἡμέραν.

Ιεζ. 45,23

Κατά τας επτά ημέρας της εορτής του Πασχα θα προσφέρη ολοκαυτώματα στον Κυριον, επτά μόσχους και επτά κριους υγιείς και αρτιμελείς εκάστην ημέραν, κατά τας επτά αυτάς ημέρας. Εκάστην επίσης ημέραν θα προσφέρη και ένα ερίφιον δια τας αμαρτίας.