Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,22


Ιεζ. 45,22

καὶ ποιήσει ὁ ἀφηγούμενος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς γῆς μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίας.

Ιεζ. 45,22

Κατά την ημέραν εκείνην ο άρχων θα προσφέρη υπέρ του εαυτού του, υπέρ του ναού και υπέρ όλου του λαού της χώρας ένα μόσχον εις συγχώρησιν των αμαρτιών.