Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,21


Ιεζ. 45,21

καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνός, ἔσται ὑμῖν τὸ πάσχα ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.

Ιεζ. 45,21

Κατά δε την δεκάτην τετάρτην του πρώτου μηνός θα τελήται η εορτή του Πασχα. Επί επτά ημέρας θα τρώγετε άζυμα.