Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,20


Ιεζ. 45,20

καὶ οὕτως ποιήσεις ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, μιᾷ τοῦ μηνός, λήψῃ παρ᾿ ἑκάστου ἀπόμοιραν καὶ ἐξιλάσεσθε τὸν οἶκον.

Ιεζ. 45,20

Το ίδιο πράγμα θα κάμης κατά τον έβδομον μήνα, την πρώτην του μηνός. Θα πάρης από καθένα το μερίδιον, που ανήκει στον Θεόν, και θα καθαρίσετε τον ναόν του Κυρίου.