Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,14


Ιεζ. 45,14

καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ ἐλαίου· κοτύλην ἐλαίου ἀπὸ δέκα κοτυλῶν, ὅτι αἱ δέκα κοτύλαι εἰσὶ γομόρ.

Ιεζ. 45,14

Το δικαίωμα του ελαίου είναι μία κοτύλη ελαίου από τας δέκα κοτύλας της παραγωγής σας. Αι δέκα κοτύλαι είναι ίσαι προς ένα γομόρ.