Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,13


Ιεζ. 45,13

Καὶ αὕτη ἡ ἀπαρχή, ἣν ἀφοριεῖτε, ἕκτον μέτρου ἀπὸ τοῦ γομὸρ τοῦ πυροῦ καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οἰφὶ ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν.

Ιεζ. 45,13

Αυτή δε θα είναι η προσφορά, την οποίαν θα ξεχωρίσετε από τα προϊόντα σας δια τον άρχοντα. Το ένα έκτον του μέτρου, το οποίον, όπως ελέχθη, είναι το δέκατον του γομόρ, σίτου και το ένα έκτον του οιφί από την κριθήν σας. Το οιφί, ίσον με το μέτρον, είναι υποδιαίρεσις του κόρου.