Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,11


Ιεζ. 45,11

τὸ μέτρον καὶ ἡ χοῖνιξ ὁμοίως μία ἔσται τοῦ λαμβάνειν· τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ ἡ χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ τὸ μέτρον, πρὸς τὸ γομὸρ ἔσται ἴσον.

Ιεζ. 45,11

Το μέτρον και η χοίνιξ πρέπει να είναι του αυτού περιεχομένου. Το εν δέκατον του γαμόρ θα είναι η χοίνιξ και το μέτρον θα είναι επίσης το ενδέκατον του γομόρ. Το γομόρ θα είναι η βάσις της συγκρίσεως και μετρήσεως αυτών.