Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,5


Ιεζ. 44,5

καὶ εἶπε Κύριος πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσί σου ἄκουε πάντα, ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ, κατὰ πάντα τά προστάγματα τοῦ οἴκου Κυρίου καὶ κατὰ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ· καὶ τάξεις τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις.

Ιεζ. 44,5

Ο Κυριος μου είπε· “υιέ ανθρώπου, προσήλωσε με κάθε προσοχήν τον νουν σου, ιδέ με τα μάτια σου, άκουσε με τα αυτιά σου όλα, όσα εγώ θα σου είπω, όλα τα προστάγματά μου αχετικώς με τον ναόν του Κυρίου και όλα όσα βάσει των εντολών του Κυρίου θα τελούνται εις αυτόν. Πρόσεξε καλά, δια να μάθης ποίοι πρέπει να κυκλοφορούν εκεί, τι πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται από κάθε είσοδον και έξοδον όλων των ιερών διαμερισμάτων.