Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,30


Ιεζ. 44,30

ἀπαρχαὶ πάντων καὶ τὰ πρωτότοκα πάντων καὶ τὰ ἀφαιρέματα πάντα ἐκ πάντων τῶν ἀπαρχῶν ὑμῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἔσται· καὶ τὰ πρωτογεννήματα ὑμῶν δώσετε τῷ ἱερεῖ τοῦ θεῖναι εὐλογίας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν.

Ιεζ. 44,30

Ολαι αι απαρχαί των προϊόντων, όλα τα πρωτοτόκα, όλαι αι προσφοραί των απαρχών σας θα ανήκουν στους ιερείς. Εις τους ιερείς θα δίδετε όλα τα πρωτογεννήματά σας, και εκείνοι θα δίδουν ευλογίας εις σας και στους οίκους σας.