Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,27


Ιεζ. 44,27

καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ εἰσπορεύωνται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ, προσοίσουσιν ἱλασμόν, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

Ιεζ. 44,27

Κατά δε την ημέράν που θα εισέλθη εις την εσωτερικήν αυλήν, δια να προσφέρη τας υπηρεσίας του στον ναόν, θα προσφερθή θυσία προς εξιλασμόν του, λέγει Κυριος ο Θεός.