Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,23


Ιεζ. 44,23

καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς.

Ιεζ. 44,23

Θα διδάξουν τον λαόν μου, τι είναι άγιον και τι είναι βέβηλον. Θα καταστήσουν εις αυτούς γνωστόν, τι είναι ακάθαρτον ενώπιον του Κυρίου και τι είναι καθαρόν.