Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,21


Ιεζ. 44,21

καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσι πᾶς ἱερεὺς ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν.

Ιεζ. 44,21

Ολοι οι ιερείς η οποίοι πρόκειται να εισέλθουν εις την εσωτέραν αυλήν, δεν θα πίουν οίνον.