Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,16


Ιεζ. 44,16

οὗτοι εἰσελεύσονται εἰς τὰ ἅγιά μου, καὶ οὗτοι προσελεύσονται πρὸς τὴν τράπεζάν μου τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ φυλάξουσι τὰς φυλακάς μου.

Ιεζ. 44,16

Αυτοί θα εισέρχωνται εις τα άγιά μου, αυτοί θα πλησιάζουν προς την τράπεζάν μου, δια να προσφέρουν ιεράς υπηρεσίας και τηρήσουν έτσι όλας τας σχετικάς διατάξεις μου.