Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,15


Ιεζ. 44,15

οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται, οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδούκ, οἵτινες ἐφυλάξαντο τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἐμοῦ, οὗτοι προσάξουσι πρός με τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσονται πρὸ προσώπου μου τοῦ προσφέρειν μοι θυσίαν, στέαρ καὶ αἷμα, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

Ιεζ. 44,15

Οι ιερείς όμως οι Λευίται, οι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι ετήρησαν όλας τας υποχρεώσεις των απέναντι των ιερών μου, όταν ο άλλος Ισραηλιτικός λαός παρεπλανάτο εις παρανομίας μακράν από εμέ, αυτοί μόνον θα προσφέρουν προς εμέ τας θυσίας. Θα είναι λειτουργοί μου και θα ίστανται ενώπιόν μου δια να μου προσφέρουν τας θυσίας, το λίπος και το αίμα των θυσιαζομένων ζώων, λέγει Κυριος ο Θεός.