Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,12


Ιεζ. 44,12

ἀνθ᾿ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς πρὸ προσώπου τῶν εἰδώλων αὐτῶν καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ εἰς κόλασιν ἀδικίας, ἕνεκα τούτου ᾖρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ Θεός,

Ιεζ. 44,12

Οσοι όμως από τους Λευΐτας υπηρέτησαν ενώπιον των ειδώλων και ετιμωρήθησαν δια τούτο μαζή με τους άλλους Ισραηλίτας-δι’ αυτό άλλως τε και εγώ είχα σηκώσει το χέρι μου και ωρκίσθηκα εναντίον των, λέγει ο Κυριος-αυτοί