Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,11


Ιεζ. 44,11

καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦντες θυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου καὶ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ· οὗτοι σφάξουσι τὰς θυσίας καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα τῷ λαῷ, καὶ οὗτοι στήσονται ἐναντίον τοῦ λαοῦ τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς.

Ιεζ. 44,11

Αυτοί θα υπηρετούν στους αγίους μου χώρους θυρωροί εις τας πύλας του ναού και ως υπηρέται του ναού. Αυτοί θα σφάζουν τα δια θυσίαν προοριζόμενα ζώα και τα ολοκαυτώματα δια τον λαόν. Αυτοί θα ευρίσκωνται πάντοτε έτοιμοι και πρόθυμοι εις υπηρεσίαν του λαού δια την εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών του αναγκών.