Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,10


Ιεζ. 44,10

ἀλλ᾿ ἢ οἱ Λευῖται, οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν, καὶ λήψονται ἀδικίαν αὐτῶν

Ιεζ. 44,10

Ει μη μόνον οι Λευίται, οι οποίοι εν τούτοις είχαν και αυτοί αποσκιρτήσει από εμέ, όταν όλοι οι Ισραηλίται επλανώντο μακράν μου ακολουθούντες τας πονηράς επιθυμίας της καρδίας των. Αυτοί όμως έλαβαν και θα λάβουν την πρέπουσαν τιμωρίαν δια τας παρανομίας των.