Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,8


Ιεζ. 43,8

ἐν τῷ τιθέναι αὐτοὺς τὸ πρόθυρόν μου ἐν τοῖς προθύροις αὐτῶν καὶ τὰς φλιάς μου ἐχομένας τῶν φλιῶν αὐτῶν καὶ ἔδωκαν τὸν τοῖχόν μου ὡς συνεχόμενον ἐμοῦ καὶ αὐτῶν καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, αἷς ἐποίουν· καὶ ἐξέτριψα αὐτοὺς ἐν θυμῷ μου καὶ ἐν φόνῳ.

Ιεζ. 43,8

Ούτε θα θέτουν το κατώφλιον των οικιών των πλησίον εις τα πρόθυρα του ναού μου και τα ανώφλια των οικιών των πλησίον εις τα ανώφλια του οίκου μου, πλησιάζοντες τον τοίχον των οικιών των προς τον τοίχον του ναού μου, όπως έκαναν άλλοτε και εβεβήλωναν το άγιον Ονομά μου με τας παρανομίας, τας οποίας διέπραττον. Δια τας παρανομίας των ακριβώς αυτάς τους συνέτριψα τότε επάνω εις την έκκρηξιν του δικαίου θυμού μου και τους παρέδωσα εις φόνον μαχαίρας.