Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,26


Ιεζ. 43,26

ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον καὶ καθαριοῦσιν αὐτὸ καὶ πλήσουσι χεῖρας αὐτῶν.

Ιεζ. 43,26

Αυτό δε επί επτά ημέρας. Ετσι θα εξαγνίσουν και θα καθαγιάσουν οι ιερείς το θυσιαστήριον, θα το καθαρίσουν προσφέροντες με τα χέρια των θυσίας.