Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,2


Ιεζ. 43,2

καὶ ἰδοὺ δόξα Θεοῦ Ἰσραὴλ ἤρχετο κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολάς, καὶ φωνὴ τῆς παρεμβολῆς ὡς φωνὴ διπλασιαζόντων πολλῶν, καὶ ἡ γῆ ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος ἀπὸ τῆς δόξης κυκλόθεν.

Ιεζ. 43,2

Και ιδού, η δόξα του Θεού του ισραηλιτικού λαού ήρχετο από την οδόν, που ωδηγούσε εις την ανατολικήν πύλην. Ηκουσα βοήν αλαλαγμού στρατεύματος, την οποίαν κάτι ωσάν αντίλαλος την επολλαπλασίαζεν. Ολη η γη ελαμψεν από το φεγγοβόλημα της θείας αυτής δόξης.