Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,18


Ιεζ. 43,18

καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· ταῦτα τὰ προστάγματα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ἡμέρᾳ ποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προσχέειν πρὸς αὐτὸ αἷμα.

Ιεζ. 43,18

Ο ανήρ εκείνος μου είπεν· “υιέ ανθρώπου, αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· αυταί είναι αι εντολαί μου σχετικώς με τα μέτρα και την μορφήν του θυσιαστηρίου κατά την ημέραν, κατά την οποίαν θα κατασκευασθή. Εις αυτό θα προσφέρωνται ολοκαυτώματα και θα το ραντίζουν με το αίμα των θυσιαζομένων ζώων.