Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,1


Ιεζ. 43,1

Καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἐξήγαγέ με,

Ιεζ. 43,1

Ο ανήρ, που με ωδηγούσε, με έφερεν εις την ανατολικήν πύλην και δι’ αυτής με έβγαλε προς το έξω μέρος.