Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,9


Ιεζ. 42,9

καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων τῆς εἰσόδου τῆς πρὸς ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι᾿ αὐτῶν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας

Ιεζ. 42,9

Αι θύραι της εισόδου στους διαδρόμους του συγκροτήματος αυτού των δωματίων ευρίσκοντο εις την ανατολικήν πλευράν, δια να εισέρχωνται εις τα δωμάτια από την εξωτερικήν αυλήν.