Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,4


Ιεζ. 42,4

καὶ κατέναντι τῶν ἐξεδρῶν περίπατος πηχῶν δέκα τὸ πλάτος, ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν τὸ μῆκος· καὶ τὰ θυρώματα αὐτῶν πρὸς βοῤῥᾶν.

Ιεζ. 42,4

Απέναντι από το συγκρότημα των δωματίων αυτών υπήρχεν ένας διάδρομος πλάτους δέκα πήχεων και μήκους εκατόν πήχεων. Προς τον βόρειον τούτον διάδρομον ηνοίγοντο αι θύραι των δωματίων.