Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,3


Ιεζ. 42,3

διαγεγραμμέναι ὃν τρόπον αἱ πύλαι τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας καὶ ὃν τρόπον τὰ περίστυλα τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας, ἐστιχισμέναι ἀντιπρόσωποι στοαὶ τρισσαί.

Ιεζ. 42,3

Τα οικοδομήματα αυτά ήσαν κατά τέτοιον τρόπον κτισμένα, ώστε να ομοιάζουν με τας πύλας της εσωτερικής αυλής και με τα υπόστεγα της εξωτερικής αυλής. Υψώνοντο εις τρεις στοάς.