Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,2


Ιεζ. 42,2

ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν μῆκος πρὸς βοῤῥᾶν καὶ τὸ πλάτος πεντήκοντα πηχῶν,

Ιεζ. 42,2

Το μήκος της βορείας πλευράς του συγκροτήματος αυτού ήτο εκατόν πήχεις, το δε πλάτος του από βορρά προς νότον πεντήκοντα πήχεις.