Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,17


Ιεζ. 42,17

καὶ ἐπέστρεψε πρὸς βοῤῥᾶν καὶ διεμέτρησε τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ βοῤῥᾶ πήχεις πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·

Ιεζ. 42,17

Εστράφη προς βορράν και δια του καλαμίνου μέτρου του εμέτρησε την βορείαν πλευράν, η οποία ήτο πεντακόσιοι πήχεις.