Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,13


Ιεζ. 42,13

Καὶ εἶπε πρός με· αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς νότον αἱ οὖσαι κατὰ πρόσωπον τῶν διαστημάτων, αὗταί εἰσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου, ἐν αἷς φάγονται ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Σαδδοὺκ οἱ ἐγγίζοντες πρὸς Κύριον τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· καὶ ἐκεῖ θήσουσι τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας καὶ τὰ περὶ ἀγνοίας, διότι ὁ τόπος ἅγιος.

Ιεζ. 42,13

Και ο ανήρ εκείνος μου είπε· “τα δωμάτια αυτά τα προς βορράν και τα δωμάτια τα προς νότον, τα οποία ευρίσκονται εμπρός στους κενούς χώρους τους γύρω του ναού υπάρχοντας, είναι δωμάτια ηγιασμένα. Εντός αυτών θα τρώγουν τα υπολείμματα των ιερών θυσιών οι ιερείς, οι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι υπηρετούν στον Κυριον. Εκεί θα θέτουν τα ιερά ηγιασμένα σκεύη, όπως επίσης και τας θυσίας υπέρ βαρείας αμαρτίας και εξ αγνοίας, διότι ο τόπος εκείνος είναι άγιος.