Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,6


Ιεζ. 41,6

καὶ τὰ πλευρὰ πλευρὸν ἐπὶ πλευρὸν τριάκοντα καὶ τρεῖς δίς, καὶ διάστημα ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευροῖς κύκλῳ τοῦ εἶναι τοῖς ἐπιλαμβανομένοις ὁρᾶν, ὅπως τὸ παράπαν μὴ ἅπτωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου.

Ιεζ. 41,6

Τα παράπλευρα δωμάτια του περί τον ναόν οικοδομήματος ήσαν το ένα κοντά στο άλλο εις μίαν γραμμήν τριαντατρείς επί δύο, δηλαδή εξηνταέξ πήχεις. Μεταξύ του τοίχου του ναού και των γύρω του ναού παραπλεύρων δωματίων υπήρχεν απόστασις- και διάμεσος τοίχος- ώστε να μη βλέπουν τον ναόν και να μη εγγίζουν καθόλου τους τοίχους αυτού.