Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 4,15


Ιεζ. 4,15

καὶ εἶπε πρός με· ἰδοὺ δέδωκά σοι βόλβιτα βοῶν ἀντὶ τῶν βολβίτων τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ᾿ αὐτῶν.

Ιεζ. 4,15

Είπε δε ακόμη προς εμέ ο Κυριος· “ιδού, σου δίδω ακαθαρσίας βοϊδιών ως καύσιμα αντί των ακαθαρσιών των ανθρωπίνων και με αυτάς θα ψήσης το ψωμί σου”.