Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 4,13


Ιεζ. 4,13

καὶ ἐρεῖς· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· οὕτως φάγονται οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 4,13

Και τότε θα πης προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού· Οι Ισραηλίται θα φάγουν κατά παρόμοιον τρόπον ακάθαρτα φαγητά ανάμεσα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, όπου θα έχουν διαακορπισθή”.