Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,21


Ιεζ. 41,21

καὶ τὸ ἅγιον καὶ ὁ ναὸς ἀναπτυσσόμενος τετράγωνα. κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις

Ιεζ. 41,21

Τα Αγια των Αγίων και τα Αγία ανεπτύσσοντο εις τετράγωνα. Εμπρός εις τα Αγια των Αγίων εφαίνετο κάτι, που ωμοίαζε