Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,9


Ιεζ. 40,9

καὶ τὰ αἰλεῦ πηχῶν δύο καὶ τὸ αἰλὰμ τῆς πύλης ἔσωθεν

Ιεζ. 40,9

Τα εκατέρωθεν της πύλης γεισώματα ήσαν δύο πήχεις. Το κατώφλιον της πύλης ήτο εσωτερικώς προς την αυλήν.