Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,6


Ιεζ. 40,6

καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς καὶ διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳ

Ιεζ. 40,6

Επειτα ήλθε προς την ανατολικήν πύλην του τείχους, ανήλθεν επτά βαθμίδας και εμέτρησε το κατώφλι της πύλης και το ευρήκε ίσον με τον κάλαμον αυτόν.