Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,49


Ιεζ. 40,49

καὶ τὸ μῆκος τοῦ αἰλὰμ πηχῶν εἴκοσι καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δώδεκα· καὶ ἐπὶ δέκα ἀναβαθμῶν ἀνέβαινον ἐπ᾿ αὐτό· καὶ στῦλοι ἦσαν ἐπὶ τὸ αἰλάμ, εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν.

Ιεζ. 40,49

Το μήκος του νάρθηκος του ναού ήτο εικόσι πήχεις, το δε πλάτος δώδεκα πήχεις. Με δέκα εξωτερικάς βαθμίδας αναβαίνουν στον νάρθηκα του ναού. Εις την είσοδον του νάρθηκος υπήρχον εκατέρωθεν δύο στύλοι.