Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,48


Ιεζ. 40,48

Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὸ αἰλὰμ τοῦ οἴκου. καὶ διεμέτρησε τὸ αἲλ τοῦ αἰλὰμ πηχῶν πέντε τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν, καὶ τὸ εὖρος τοῦ θυρώματος πηχῶν δεκατεσσάρων, καὶ ἐπωμίδες τῆς θύρας τοῦ αἰλὰμ πηχῶν τριῶν ἔνθεν καὶ πηχῶν τριῶν ἔνθεν.

Ιεζ. 40,48

Με εισήγαγεν έπειτα στον νάρθηκα του ναού. Εμέτρησε το μήκος των παραστάδων του νάρθηκος τούτου και το εύρε πέντε πήχεων από το ένα μέρος και πέντε πήχεων από το άλλο. Το πλάτος της θύρας ήτο δεκατέσσαρες πήχεις, το δε πάχος εκάστης παραστάδος ήτο τρεις πήχεις της μιας και τρεις πήχεις της άλλης.