Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,43


Ιεζ. 40,43

καὶ παλαιστὴν ἕξουσιν γεῖσος λελαξευμένον ἔσωθεν κύκλῳ καὶ ἐπὶ τὰς τραπέζας ἐπάνωθεν στέγας τοῦ καλύπτεσθαι ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ καὶ ἀπὸ τῆς ξηρασίας.

Ιεζ. 40,43

Αύται αι τράπεζαι είχαν ολόγυρα εσωτερικώς λαξευτόν γείσον μιας παλάμης. Επάνω από τας τραπέζας υπήρχον υπόστεγα, δια να τας προστατεύουν από την βροχήν και την θερμότητα του ηλίου.