Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,40


Ιεζ. 40,40

καὶ κατὰ νώτου τοῦ ῥύακος τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν δύο τράπεζαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ κατὰ νώτου τῆς δευτέρας καὶ τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης δύο τράπεζαι κατὰ ἀνατολάς,

Ιεζ. 40,40

Παραπλεύρως του ρυακίου των ολοκαυτωμάτων, προς την βορείαν πλευράν, υπήρχον δύο τράπεζαι κοντά εις την ανατολικήν πύλην. Πλησίον δε της δευτέρας ανατολικής πύλης και μάλιστα πλησίον του προθαλάμου της υπήρχον δύο άλλαι τράπεζαι προς ανατολάς.