Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,4


Ιεζ. 40,4

καὶ εἶπε πρός με ὁ ἀνήρ· ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ καὶ ἐν τοῖς ὠσί σου ἄκουε καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου πάντα, ὅσα ἐγὼ δεικνύω σοι, διότι ἕνεκα τοῦ δεῖξαί σοι εἰσελήλυθας ὧδε καὶ δείξεις πάντα, ὅσα σὺ ὁρᾷς, τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 40,4

Ο ανήρ αυτός με ηρώτησε· “βλέπεις υιέ ανθρώπου; Ιδέ με τα μάτια σου, άκουσε με τα αυτιά σου και βάλε μέσα εις την καρδία σου όλα εκείνα, τα οποία εγώ θα σου δείξω, διότι, δια να σου δείξω αυτά, ήλθες συ εδώ. Και συ δε όλα όσα βλέπεις, θα τα δείξης στον ισραηλιτικόν λαόν”.