Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,37


Ιεζ. 40,37

καὶ τὰ αἰλαμμὼ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, καὶ φοίνικες τῷ αἰλεῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ.

Ιεζ. 40,37

Ο προθάλαμος ήτο προς την εξωτερικήν πύλην, σκαλιστοί δε φοίνικες υπήρχον εις τας ένθεν και ένθεν της εισόδου προσόψεις των παραστάδων. Οκτώ βαθμίδες υπήρχον και εις αυτήν.