Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,34


Ιεζ. 40,34

καὶ αἰλαμμὼ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ φοίνικες ἐπὶ τοῦ αἰλεῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ.

Ιεζ. 40,34

Ο προθάλαμός της, ήτο προς το εσωτερικόν. Φοίνικες σκαλιστοί ήσαν εις τας δύο παραστάδας, που ευρίσκοντο εκατέρωθεν από την είσοδον και οκτώ βαθμίδες υπήρχον εις αυτήν.