Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,31


Ιεζ. 40,31

καὶ αἰλαμμὼ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ φοίνικες τῷ αἰλεῦ, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες.

Ιεζ. 40,31

Ο προθάλαμος της έβλεπεν εις την εξωτερικήν αυλήν. Εις τας παραστάδας επίσης της πύλης αυτής ήσαν σκαλιστοί φοίνικες και είχεν η πύλη αυτή οκτώ βαθμίδας.