Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,20


Ιεζ. 40,20

καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς βοῤῥᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ, καὶ διεμέτρησεν αὐτήν, τό τε μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ πλάτος.

Ιεζ. 40,20

και ιδού είδα μίαν πύλην προς την βορείαν πλευράν, η οποία ήνοιγε προς την βορείαν εξωτερικήν αυλήν. Εμέτρησεν ο ανήρ το μήκος και το πλάτος αυτής της πύλης.