Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 39,21


Ιεζ. 39,21

καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου, ἣν ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου, ἣν ἐπήγαγον ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 39,21

Και θα παραδώσω την ένδοξον νίκην μου εις σας και θα ιδούν όλα τα έθνη την δικαίαν κρίσιν, την οποίαν εγώ έκαμα, και την τιμωρόν χείρα μου, την οποίαν επέφερα εναντίον των εχθρών του Ισραήλ.