Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 37,28


Ιεζ. 37,28

καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτοὺς ἐν τῷ εἶναι τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 37,28

Και θα μάθουν τα ειδωλολατρικά έθνη, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίος αγιάζω τους Ισραηλίτας με το να είναι τα άγιά μου, ο ναός και το θυσιαστήριον, εν μέσω αυτών εις όλους τους αιώνας”.