Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 37,24


Ιεζ. 37,24

καὶ ὁ δοῦλός μου Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἔσται ποιμὴν εἷς πάντων· ὅτι ἐν τοῖς προστάγμασί μου πορεύσονται καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξονται καὶ ποιήσουσιν αὐτά.

Ιεζ. 37,24

Ο δούλός μου ο Δαυΐδ θα είναι ο άρχων ανάμεσα αυτών. Ενας δε ποιμήν θα υπάρχη δι’ όλους. Θα πορεύωνται σύμφωνα με τας εντολάς μου και θα τηρούν τα προστάγματά μου και θα τα εφαρμόζουν.