Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,4


Ιεζ. 36,4

διὰ τοῦτο ὄρη Ἰσραήλ, ἀκούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὄρεσι καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ τοῖς χειμάῤῥοις καὶ ταῖς φάραγξι καὶ τοῖς ἐξηρημωμένοις καὶ ἠφανισμένοις καὶ ταῖς πόλεσι ταῖς ἐγκαταλελειμμέναις, αἳ ἐγένοντο εἰς προνομὴν καὶ εἰς καταπάτημα τοῖς καταλειφθεῖσιν ἔθνεσι περικύκλῳ·

Ιεζ. 36,4

δια τούτο, σεις όρη του Ισραήλ ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Αυτά λέγει ο Κυριος εις τα όρη και στους λόφους και στους χειμάρρους και εις τας φάραγγας, εις τας εξερημωθείσας και εξολοθρευθείσας περιοχάς, εις τας εγκαταλελειμμένας εξ αιτίας των επιδρομών πόλεις, αι οποίαι πόλεις έγιναν αντικείμενον λεηλασίας και κατεπατήθησαν έπειτα από τα απομείναντα γύρω έθνη,