Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,38


Ιεζ. 36,38

ὡς πρόβατα ἅγια, ὡς πρόβατα Ἱερουσαλὴμ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς, οὕτως ἔσονται αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι πλήρεις προβάτων ἀνθρώπων, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 36,38

Οπως τα καθιερωμένα προς θυσίαν πρόβατα, ωσάν εξηγνισμένα πρόβατα θα έρχωνται εις την Ιερουσαλήμ κατά τας εορτάς οι Ισραηλίται. Διότι όλαι αι ηρημωμέναι προηγουμένως πόλεις της περιοχής Ισραήλ θα είναι τώρα πλήρεις ανθρώπων, ωσάν από κοπάδια προβάτων, και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.