Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,37


Ιεζ. 36,37

τάδε λέγει Ἀδωναΐ Κύριος· ἔτι τοῦτο ζητηθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς· πληθυνῶ αὐτοὺς ὡς πρόβατα ἀνθρώπους,

Ιεζ. 36,37

Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· “Ακόμη και τούτο θα επιζητήσω και θα πραγματοποιήσω προς χάριν του ισραηλιτικού λαού· θα πληθύνω αυτούς, όπως πληθύνονται τα πρόβατα. Θα καταστήσω πολυάνθρωπον την χώραν.