Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,32


Ιεζ. 36,32

οὐ δι᾿ ὑμᾶς ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριος Κύριος, γνωστὸν ἔσται ὑμῖν· αἰσχύνθητε καὶ ἐντράπητε ἐκ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, οἶκος Ἰσραήλ.

Ιεζ. 36,32

Δι’ αυτό και εγώ, λέγει ο Κυριος Κυριος, δεν αποστέλλω τας δωρεάς και την προστασίαν μου δια τας αρετάς σας· μάθετέ το αυτό καλά. Πρέπει δε να αισχυνθήτε και να εντραπήτε από τους πονηρούς τρόπους της ζωής σας, ω Ισραηλίται.